آخرین اخبار

جوان اول صنعت جنوب به هيّئت مديره ي فولاد اكسين پيوست

حسام خوشبين فر عضو هيّئت مديره ي شركت فولاد اكسين شد ايشان كه در عين جواني تجارب بسيار خوب و درخشاني در صنعت بويژه در هيّئت مديره ي لوله سازي اهواز دارند در نجات لوله سازي اهواز از ورشكستگي و نيز به سوددهي اين شركت نقش موثر و قابل توجهي داشته است
حسام خوشبين فر كه از طوايف سربلند لر مي باشد به حسن خلق و پاكدستي شهره مي باشد و در زمان فعاليت در مجلس شوراي اسلامي به خدمتگزاري بي شائبه و رفتار سرشار از محبت و پيگيري مشكلات مردم شهرت بسيار داشته است
آمدن مهندس حسام خوشبين فر با پتانسيل و توانمند به هيّئت مديره ي فولاد اكسين قطعا منشا خدمات و موفقيت بسيار براي اين شركت صنعتي در خوزستان خواهد گرديد
هلدينگ بزرگ رسانه اي خبري خليج فارس اين انتصاب شايسته را به مجموعه ي زحمتكش فولاد اكسين تبريك عرض نموده و براي ايشان آرزوي موفقيت و سلامتي روزافزون مي نماييم .

 

حسام خوشبين فر عضو هيّئت مديره ي شركت فولاد اكسين شد ايشان كه در عين جواني تجارب بسيار خوب و درخشاني در صنعت بويژه در هيّئت مديره ي لوله سازي اهواز دارند در نجات لوله سازي اهواز از ورشكستگي و نيز به سوددهي اين شركت نقش موثر و قابل توجهي داشته است
حسام خوشبين فر كه از طوايف سربلند لر مي باشد به حسن خلق و پاكدستي شهره مي باشد و در زمان فعاليت در مجلس شوراي اسلامي به خدمتگزاري بي شائبه و رفتار سرشار از محبت و پيگيري مشكلات مردم شهرت بسيار داشته است
آمدن مهندس حسام خوشبين فر با پتانسيل و توانمند به هيّئت مديره ي فولاد اكسين قطعا منشا خدمات و موفقيت بسيار براي اين شركت صنعتي در خوزستان خواهد گرديد
هلدينگ بزرگ رسانه اي خبري خليج فارس اين انتصاب شايسته را به مجموعه ي زحمتكش فولاد اكسين تبريك عرض نموده و براي ايشان آرزوي موفقيت و سلامتي روزافزون مي نماييم . 

مطالب مرتبط