آخرین اخبار

به همت آراد جمالپور نونهال خوزستاني بزودي تيم فوتبال نونهالان زاگرس در خوزستان راه اندازي خواهد شد

به همت آراد جمالپور نونهال خوزستاني بزودي تيم فوتبال نونهالان زاگرس در خوزستان راه اندازي خواهد شد شايان ذكر است آراد جمالپور متولد٩١ و از خانواده اي ورزشي و از استعدادهاي آينده ي فوتبال خوزستان است كه هم اكنون با انگيزه و پشتكاري خاص بدنبال راه اندازي تيم نونهالان زاگرس جهت استعداديابي و پرورش نونهالان خوزستاني و اهوازي مي باشد كه در آينده ازين نونهال مستعد و فوتباليست بيشتر خواهيم شنيد .

 

به همت آراد جمالپور نونهال خوزستاني بزودي تيم فوتبال نونهالان زاگرس در خوزستان راه اندازي خواهد شد شايان ذكر است آراد جمالپور متولد٩١ و از خانواده اي ورزشي و از استعدادهاي آينده ي فوتبال خوزستان است كه هم اكنون با انگيزه و پشتكاري خاص بدنبال راه اندازي تيم نونهالان زاگرس جهت استعداديابي و پرورش نونهالان خوزستاني و اهوازي مي باشد كه در آينده ازين نونهال مستعد و فوتباليست بيشتر خواهيم شنيد . به همت آراد جمالپور نونهال خوزستاني بزودي تيم فوتبال نونهالان زاگرس در خوزستان راه اندازي خواهد شد شايان ذكر است آراد جمالپور متولد٩١ و از خانواده اي ورزشي و از استعدادهاي آينده ي فوتبال خوزستان است كه هم اكنون با انگيزه و پشتكاري خاص بدنبال راه اندازي تيم نونهالان زاگرس جهت استعداديابي و پرورش نونهالان خوزستاني و اهوازي مي باشد كه در آينده ازين نونهال مستعد و فوتباليست بيشتر خواهيم شنيد . به همت آراد جمالپور نونهال خوزستاني بزودي تيم فوتبال نونهالان زاگرس در خوزستان راه اندازي خواهد شد شايان ذكر است آراد جمالپور متولد٩١ و از خانواده اي ورزشي و از استعدادهاي آينده ي فوتبال خوزستان است كه هم اكنون با انگيزه و پشتكاري خاص بدنبال راه اندازي تيم نونهالان زاگرس جهت استعداديابي و پرورش نونهالان خوزستاني و اهوازي مي باشد كه در آينده ازين نونهال مستعد و فوتباليست بيشتر خواهيم شنيد . از خانواده اي ورزشي و از استعدادهاي آينده ي فوتبال خوزستان است كه هم اكنون با انگيزه و پشتكاري خاص بدنبال راه اندازي تيم نونهالان زاگرس جهت استعداديابي و پرورش نونهالان خوزستاني و اهوازي مي باشد كه در آينده ازين نونهال مستعد و فوتباليست بيشتر خواهيم شنيد . 

مطالب مرتبط