گام بزرگ سیدعبدالله موسوی در چابک سازی ساختار سازمانی و حذف سمت های غیر ضروری و هزینه زا در شرکت ملی حفاری

تاریخ انتشار: سه شنبه ۴ دی ۱۳۹۷ | ۲۱:۵۱ ب٫ظ
گام بزرگ سیدعبدالله موسوی در چابک سازی ساختار سازمانی و حذف سمت های غیر ضروری و هزینه زا در شرکت ملی حفاری سیدعبدالله موسوی گام بزرگ مهندس سیدعبدالله موسوی در چابک سازی ساختار سازمانی و حذف سمت های غیر ضروری و هزینه زا در شرکت ملی حفاری به گزارش پایگاه خبری ترانه نیوز ،مهندس سیدعبدالله موسوی مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران طَی اطلاعیه اَی ۶ بندی دستورات لازم جهت چابک سازی سازمان و بازگشت برخی ادارات که در زمان […]

سیدعبدالله موسوی

سیدعبدالله موسوی

گام بزرگ مهندس سیدعبدالله موسوی در چابک سازی ساختار سازمانی و حذف سمت های غیر ضروری و هزینه زا در شرکت ملی حفاری

به گزارش پایگاه خبری ترانه نیوز ،مهندس سیدعبدالله موسوی مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران طَی اطلاعیه اَی ۶ بندی دستورات لازم جهت چابک سازی سازمان و بازگشت برخی ادارات که در زمان مدیریت قبل تبدیل به مدیریت شده بودند را صادر کرد

طَی أین دستورالعمل و در گام اول سمت معاونت مدیرعامل در عملیات تخصصی که مهندس مسعود حقیقی عهده دار آن بود حذف گردید

این اطلاعیه ی مهندس سیدعبدالله موسوی در جهت چابک سازی سازمان و حذف سمت های مدیریتی غیرضروری و هزینه زا که خروجی مثبت هم نداشتند اعمال گردید و بیش از بیش نشان از تجربه و إشراف مدیرعامل شرکت ملی حفاری بر اوضاع حاکم بر حفاری است

گام بزرگ مهندس سیدعبدالله موسوی در چابک سازی ساختار سازمانی و حذف سمت های غیر ضروری و هزینه زا در شرکت ملی حفاریمهندس مهندس سیدعبدالله موسوی مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران طَی اطلاعیه اَی ۶ بندی دستورات لازم جهت چابک سازی سازمان و بازگشت برخی ادارات که در زمان مدیریت قبل تبدیل به مدیریت شده بودند را صادر کردطَی أین دستورالعمل و در گام اول سمت معاونت مدیرعامل در عملیات تخصصی که مهندس مسعود حقیقی عهده دار آن بود حذف گردیداین اطلاعیه ی مهندس سیدعبدالله موسوی در جهت چابک سازی سازمان و حذف سمت های مدیریتی غیرضروری و هزینه زا که خروجی مثبت هم نداشتند اعمال گردید و بیش از بیش نشان از تجربه و إشراف مدیرعامل شرکت ملی حفاری بر اوضاع حاکم بر حفاری استطَی أین دستورالعمل و در گام اول سمت معاونت مدیرعامل در عملیات تخصصی که مهندس مسعود حقیقی عهده دار آن بود حذف گردیداین اطلاعیه ی مهندس سیدعبدالله موسوی در جهت چابک سازی سازمان و حذف سمت های مدیریتی غیرضروری و هزینه زا که خروجی مثبت هم نداشتند اعمال گردید و بیش از بیش نشان از تجربه و إشراف مدیرعامل شرکت ملی حفاری بر اوضاع حاکم بر حفاری است

آخرين اخبار
پر بحث ترين
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
محل كد آمار