دیدار فرماندار و اعضاء شورای تامین

مسجدسلیمان با فرمانده انتظامی استان خوزستان
به گزارش پایگاه خبری ترانه نیوز ، ظهر دیروز(سه شنبه)فرماندار و اعضاء شورای تامین این شهرستان با فرمانده انتظامی استان خوزستان دیدار و گفتگو کردند .

 

 

دیدار فرماندار و اعضاء شورای تامین مسجدسلیمان با فرمانده انتظامی استان خوزستان
به گزارش پایگاه خبری ترانه نیوز ، ظهر دیروز(سه شنبه)فرماندار و اعضاء شورای تامین این شهرستان با فرمانده انتظامی استان خوزستان دیدار و گفتگو کردند .

دیدار فرماندار و اعضاء شورای تامین مسجدسلیمان با فرمانده انتظامی استان خوزستان
به گزارش پایگاه خبری ترانه نیوز ، ظهر دیروز(سه شنبه)فرماندار و اعضاء شورای تامین این شهرستان با فرمانده انتظامی استان خوزستان دیدار و گفتگو کردند .

دیدار فرماندار و اعضاء شورای تامین مسجدسلیمان با فرمانده انتظامی استان خوزستان
به گزارش پایگاه خبری ترانه نیوز ، ظهر دیروز(سه شنبه)فرماندار و اعضاء شورای تامین این شهرستان با فرمانده انتظامی استان خوزستان دیدار و گفتگو کردند .

دیدار فرماندار و اعضاء شورای تامین مسجدسلیمان با فرمانده انتظامی استان خوزستان
به گزارش پایگاه خبری ترانه نیوز ، ظهر دیروز(سه شنبه)فرماندار و اعضاء شورای تامین این شهرستان با فرمانده انتظامی استان خوزستان دیدار و گفتگو کردند .

دیدار فرماندار و اعضاء شورای تامین مسجدسلیمان با فرمانده انتظامی استان خوزستان
به گزارش پایگاه خبری ترانه نیوز ، ظهر دیروز(سه شنبه)فرماندار و اعضاء شورای تامین این شهرستان با فرمانده انتظامی استان خوزستان دیدار و گفتگو کردند .

دیدار فرماندار و اعضاء شورای تامین مسجدسلیمان با فرمانده انتظامی استان خوزستان
به گزارش پایگاه خبری ترانه نیوز ، ظهر دیروز(سه شنبه)فرماندار و اعضاء شورای تامین این شهرستان با فرمانده انتظامی استان خوزستان دیدار و گفتگو کردند .

دیدار فرماندار و اعضاء شورای تامین مسجدسلیمان با فرمانده انتظامی استان خوزستان
به گزارش پایگاه خبری ترانه نیوز ، ظهر دیروز(سه شنبه)فرماندار و اعضاء شورای تامین این شهرستان با فرمانده انتظامی استان خوزستان دیدار و گفتگو کردند .

دیدار فرماندار و اعضاء شورای تامین مسجدسلیمان با فرمانده انتظامی استان خوزستان
به گزارش پایگاه خبری ترانه نیوز ، ظهر دیروز(سه شنبه)فرماندار و اعضاء شورای تامین این شهرستان با فرمانده انتظامی استان خوزستان دیدار و گفتگو کردند .

مطالب مرتبط