هرکس که دل در گرو این مملکت دارد برای شنیدن سخنان رئیس جمهورش بیاید

جبهه تدبیر و توسعه از عموم مردم برای هم پیمان شدن با دکتر روحانی تا ۱۴۰۰ دعوت می نمایید.

همه باهم می آییم

سه شنبه ٢۶ اردیبهشت
ساعت ١٨
ورزشگاه تختى اهواز

دوباره ایران
دوباره روحانى
با روحانى تا ١۴٠٠
جبهه تدبیر و توسعه حامیان روحانی /بابک طهماسبی